KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Başvuru Formu

ER YATIRIM TURİZM VE İNŞAAT A.Ş.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Er Yatırım Turizm Ve İnşaat A.Ş.olarak, Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen verilerinizin güvenliği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında hukuka uygun olarak işlenip muhafaza edilmesi için gerekeni yapıyoruz.

1) Hangi amaçlarla kişisel veri topluyor ve işliyoruz?

Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz, KVKK madde 5 ve 6’da sayılan esaslar çerçevesinde işlenmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir.

Kişisel verileriniz şirket merkezi, otel ve şube faaliyetleri esnasında ve de otel çalışanı ve diğer çalışanlarımızca;

  1. (i)  İş başvurusu toplama ve işe alım süreçlerini yürütme,

  2. (ii)  Potansiyel müşterilerimizin rezervasyonlarını gerçekleştirme,

  3. (iii)  Müşteri ve potansiyel müşteriler ile irtibata geçme,

  4. (iv)  Sunulan hizmetin kalite ve güvenilirliğini sağlama,

  5. (v)  Organizasyon ve etkinlikler düzenleme ve bunları yürütme,

  6. (vi)  Kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve benzeri görevleri gerçekleştirme

    amaçlarıyla işlenmektedir.

2) Kişisel veri işlemenin yasal dayanağı ve yöntemleri nelerdir?

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda; tarafımız, iş ortaklarımız, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar, çalışanlarımız, kariyer siteleri ve benzeri kanallardan elde edilmekte ve KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

3) Kişisel verileriniz hangi amaçlarla kimlere aktarılıyor?

Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz, işleme amacına uygun olarak, gerekli çalışmaların yürütülmesi ve veri güvenliğinin sağlanması amaçlarıyla yalnızca ilgili Şirket departmanları ve bu departman bünyesinde çalışan yetkili kişiler ve iş ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizi Er Yatırım ofislerine, iş ortaklarımıza, şirket faaliyetleri çerçevesinde hizmet alınan üçüncü kişilere, StarGuest Programı çerçevesinde yurtiçinde ve dışında bulunan otellere ve yedekleme sistemlerine aktarılmaktadır.

4) Kişisel veri sahibinin hakları nelerdir?

Şirketimizin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak, KVVK’nın 11. maddesinde sayıldığı üzere, Şirketimize başvurarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet sitesinde bulunan başvuru formunu, internet sitesinde belirtilen irtibat adresine iletmek yoluyla gerçekleştirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için www.eryatirim.com.tr adresini ziyaret ediniz.
ER YATIRIM TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. İletişim Bilgileri :
Merkez Ofis Adresi: Barbaros Mahallesi Halk Caddesi No: 35 34746 Ataşehir / İstanbul Merkez Ofis Telefon Numarası: +90 216 472 98 05 (pbx)
İletişim için internet sitesi adresi: www.eryatirim.com.tr